Archilab | Háječek České Budějovice

Háječek České Budějovice

A. KONCEPT

Území parku Háječek má velkou historickou a urbanistickou hodnotu. V minulosti nebylo výrazně zdegradováno. Jeho poloha je jedinečná, napojení na centrum města a systém zeleně je plně fukční. Revitalizace nevyžaduje mnoho zásahů a nákladů. Park potřebuje vytvoření nadčasového prostoru, který vnese nové impulsy do volnočasových aktivit obyvatel Českých Budějovic.

Návrh staví na čtyřech principech :

  1. Vyčištění území od nevyhovujících budov, bariér, komunikací, vegetace.

Objekt stávajícího kina nevyhovuje kapacitně, objekt mateřské školy svou funkcí. Oba svou polohou v samém centru brání vytvoření celistvého prostoru parku, který by vizuálně i fyzicky komunikoval s městem, proto s nimi návrh neuvažuje. školka může být alternativně umístěna do jižního cípu řešeného území. Objekt planetária, altán a kašna jsou svou funkcí, architektonickou hodnotou a polohou přínosem a budou zachovány. Historická krumlovská alej zůstane páteří parku.

  1. Vložení objektu kina a manéže.

Zadaný program multifunkčního sálu s vybaveností je pro místo vhodný a žádoucí. Přidanou hodnotou návrhu je exteriérová manéž, která možnostmi svého využití vnáší do veřejného prostoru život a stává se permanentním atraktorem. Tvarosloví je měkké, reaguje na řeku. Kontrastní je tvrdá, ale hravá mřížka zastřešení kina.

  1. Modelace terénu, nová síť komunikací, povrchy, vegetace.

Na stávající Krumlovskou alej návrh navazuje novými cestami do manéže a na opačnou stanu ke špici, která je zpřístupněna novou vyhlídkovou trasou podél vody. Hierarchie zpevněných ploch je definována rozdílnými povrchy /asfalt, pískovec, mlat/. Charakter vegetace bude zachován, park bude revitalizován. Střecha objektu kina je navržena zelená.

  1. Vybavení parku a manéže.

K odpočinku lze využít pobytové schodiště manéže. Pevně instalované sezení jsou koncentrovány u altánu, v manéži a podél vody. To je doplněno možností volně rozmístitelných křesel. V manéži je umístěno pódium, dětské hřiště, pikniková zóna, pétanque. Intenzivně je osvětlena jen alej, manéž a střešní struktura kina. Ostatní prostory parku sekundárně.

B. URBANISMUS

Návrh vychází ze základních historických a urbanistických daností místa a následujícím způsobem umocňuje jeho kvality.

Umístění na ostrohu vytvořeném soutokemVltavy a Malše : Zrušení bariéry oplocení planetária, vytvoření nové pěší cesty podél vody, pobytové místo na „špici“. Vizuální komunikace s městem.

Bezprostřední kontakt s historickým jádrem města : Umístěním objektu kina k ulici F.A.Gerstnera se stává střešní struktura mřížky s prosklenými boky poutačem do parku i z delších horizontů a zároveň je novým velkorysým vstupem do parku.

Napojení na systém městské zeleně, na území Dlouhá Louka a park Stromovka. Návrh považuje stávající propojení jednotlivých částí za dostatečné a neposiluje ho žádným novým zásahem.

C. ARCHITEKTURA

Objekt kina je struktura tvořená dvěma zaoblenými tělesy sálu a vybavenosti, které se v podzemí propojují. Překrývá je žebroví zastřešení, které definuje venkovní nekrytý předpostor. Ten je ze dvou stran svisle obalen skleněným pláštěm, nejasnou hranicí mezi architekturou a parkem. Hmotově objekt sálu pro elevaci využívá svažitosti terénu, částečně se do terénu zaboří. Užší oblé zakončení je využito pro kavárnu, která je obrácena směrem do manéže. Hranu mezi kinem a manéží tvoří rozvírající se pobytové schodiště – hlediště. Manéž je místo pro koncentraci volnočasových aktivit. 600m2 oválné plochy je prolomeno tělesy jednotlivých atrakcí a ostrůvky stávající zeleně a květinovými záhony.

D. PROVOZ / MOBILIÁŘ / MATERIÁL / KONTRUKCE

Multifunkční sál i kavárna jsou provozovány celoročně. Jejich hygienické zázemí je umístěno v podzemním podlaží a je využíváno pro celý park. Správce obývá nadzemní podlaží menšího objektu, kde je také režie pro venkovní produkce, pokladna, kancelář a sklad.

Zaoblené hmoty kina jsou v exteriéru i interiéru z bílého terazza. Žebra zastřešení betonová s rubínovými akcenty na čelech a spodních plochách žeber.Barevnost lehce připomíná brány torii. Skleněné stěny jsou z Copilitu. Lavičky dřevěné, přenosná křesla plechová. Mobiliář je tvořen ocelovými prvky /odpadkové koše, stojany na kola, mříže ke stromům,osvětlení/. V manéži je umístěno terazzové pódium, dětské hřiště, pikniková zóna, pétanque.

Objekt bude založením betonová vana, obvodové stěny betonové /sendvič/, střecha betonový rošt s květníky, ze kterých dolů padají převislé květiny.

E. TERÉN / VEGETACE / POVRCHY / INFRASTRUKTURA

Terénní úpravy spočívají kromě samotného založení objektu kina ve vytvoření manéže. Další terénní úpravy budou drobného charakteru, terénní profil zůstává zachován.

Revitalizace parku spočívá v odstanění nevyhovujících, nekvalitních či poškozených stromů a porostů, částečně jejich nahrazením. Prořezání. Místně bude rozprostřena ornice, založení travnatých ploch.

Manéž a cesta podél vody jsou mlatové. Krumlovská alej zůstává asfaltová. Ostatní zpevněné komunikace jsou pískovcové, stejně jako schodiště v manéži a pochozí vrstva exteriéru objektu kina.

Autor: Martin Řežábek, Pavel Táborský, 2013
PROJEKTY