Archilab | Loděnice Troja

Loděnice Troja

ZADÁNÍ

Stavba loděnice poblíž vodáckého kanálu. Na úrovni terénu budou sklady lodí a kol (pro půjčení i jako dopravní prostředek vodáků). Toto spodní patro má být průtočné, nevytvářet bariéru v rozvodněné řece. Sklady lodí budou obsahovat zamykací kóje na jednotlivé lodě a zamykací skřínky na sportovní vybavení.

V horním patře má být umístěna malá kancelář a místnost správce, šatny, sociální zázemí a malé občerstvení. Místnosti v horním patře budou vytápěné.

Nad 2.NP bude střecha s přístupem. Odsud bude možné sledovat dění na vodáckém kanále.

Před stavbou budou lavičky, výhled bude směrem k vodě.

Sklady jsou navrženy na základě poptávky vodáků, pro které je složité lodě dopravovat při každém tréninku na místo. To, že nebudou muset dojíždět vozem na místo, aby tam dopravili loď, jim umožní použít MHD. Povaha uživatelů a dosavadní praxe z jiných takových zařízení předpokládá užívání vozu  asi u 20% vodáků, zbytek bude dojíždět MHD nebo na kole.

 

MÍSTO

Jedná se o pozemky č. 1608 a 1609 v k.ú. Troja. Jde o dlouhý úzký pruh (délka asi 112m, šířka asi 24m). Pozemky jsou nyní vzdáleny od Vltavy přibližně 70m, leží asi v polovině vodáckého kanálu. Pozice pozemků je pro vybudování loděnice vhodná a ještě se zlepší při realizaci nového plánovaného vodáckého kanálu, který má vzniknou vytvořením vydutého ramene Vltavy.  Nový kanál má přetnout spodní cíp pozemků a jeho tribuny mají zasahovat přibližně do jejich poloviny. Loděnice se tak ocitne přímo uprostřed dění, navíc pozice nového kanálu znemožní využití některých stávajících kapacit v okolí (dřevěná loděnice na pozemku 1624 a unimobuňky využívané jako vodácké zázemí na pozemku 1596/3. Realizace loděnice tak přispěje k udržení sportovních a rekreačních aktivit v místě.

Pozemky leží stejně jako celá okolní oblast v záplavovém území a je zde stavební uzávěra z důvodu stavby tunelu Blanka a z důvodu hledání konceptu rozvoje území. Záplavové území má svoji průtočnou a neprůtočnou zónu. Hranice zón vede přes pozemek přibližně v jeho JZ třetině. Za hranicí směrem do aktivní průtokové zóny nejsou navrženy žádné stavby.

Podle stávajícího územního plánu pozemek leží v plochám ZMK a SO1. Stavba loděnice je umístěná do plochy SO1, která tuto funkci umožňuje.

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Přístup na pozemek je od plánovaného vodáckého kanálu. Loděnice sousedí s komunikací, která vodácký areál lemuje. Terénní zlom o výšce asi 1m, který vede přibližně v podélné ose pozemků, je na hranici s komunikací upraven na stupňovité sezení.

Další přístup je plánován od severu. V současné době zde existuje zpevněná cesta, která je do studie zapracována v aktuální geometrii.  Předpokládá se úprava této cesty v koordinaci s územní studií zpracovávanou ateliérem HeadHand.

Stavba loděnice bude napojena na veřejný vodovod a rozvod elektřiny. Vodovod vede na hranici pozemku mezi 1608 a 1613. Vedení elektřiny je na pozemku 1613 a bude třeba vybudovat elektrickou přípojku. Veřejná kanalizace není k dispozici, objekt bude napojen na bezodtokovou jímku.

Bilance energií, způsob a místo napojení a další podrobnosti budou řešeny v navazující projektové fázi.

OBJEKT LODĚNICE

Jedná se o stavbu o půdorysných rozměrech 8,5x21m, která stojí na betonových nohách. Nosná konstrukce je žb. skelet. Střecha je plochá.

Rytmus nosné konstrukce tvoří výrazný motiv stavby.

Loděnice je rozkročena přes terénní zlom a má tedy proměnlivou světlou výšku ve spodním patře. Vyšší část slouží pro uskladnění lodí (kapacita asi 125ks), v nižší části je sklad kol a posezení pod střechou .

Přibližně uprostřed půdorysu je schodiště, které vede do patra a dále na střechu. Přístup na schodiště je omezen pro uživatele loděnice.

Ve 2. NP je podél jižní fasády zastřešená terasa, která současně slouží jako komunikace k jednotlivým místnostem.

Na střeše je vytvořena pobytová plocha s výhledem na vodácký kanál. Předpokládá se zde rozmístění vzrostlé zeleně v květináčích.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Železobetonový monolitický skelet s betonovými deskami stropů. V přízemí jsou dále užity kovové konstrukce opláštění. V 2. NP jsou navrženy lehké obvodové vícevrstvé stěny a z jižní strany celoplošné prosklení. Zábradlí jsou kovová.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Základní barevnost určuje beton ve své přirozené barevnosti. Kovové konstrukce jsou natřené antracitovou černou a vnější vrstva stěn v 2. NP je provedena z tyčových dřevěných profilů (například rákos, vrba, bambusy) ve světlém přirozeném odstínu.

 

Autor: Martin Řežábek, studie 2014

Zastavěná plocha loděnice: 181m2

Obestavěný prostor loděnice: 1235m3 včetně teras a podjezdu a bez střechy

http://archilab.cz/portfolio/lodenice-troja/?preview=true&preview_id=619&preview_nonce=9aa928f77b