Archilab | Náměstí Jiřího z Poděbrad Řevnice

Náměstí Jiřího z Poděbrad Řevnice

KONCEPT ŘEŠENÍ

Řevnice jsou bránou do Brd, letoviskem v blízkosti hlavního města. Důležitými pocity jsou odpočinek, zpomalení tempa, uvolněnost a přirozenost. Uvolněným projevem se vyznačuje i vlastní návrh. Místo přísné geometrické abstrakce je zvolena volná výtvarná forma, která vychází z ruční skicy.

Protože jsou Řevnice zahradním městem obklopeném téměř nedotčenou přírodou, je logické, aby náměstí tvořilo protipól všudypřítomné bujné zeleni. Proto redukujeme parkové plochy na náměstí a ponecháváme volné dlážděné prostranství doplněné symbolickými odkazy na brdské vrchy.

Brdy – vrcholky – jsou rozprostřeny po ploše náměstí. Některé se stromy, jiné jen porostlé nízkou květenou, některé porostlé trávou. Jejich počet odkazuje na deset brdských osmistovek.

Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů v západní nejširší části náměstí.

Doplňkem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu ve východní části náměstí, který poskytuje stín a určitou komornost.

Významným prvkem návrhu je dále kaštan s rozcestníkem, kašna a pomník v nové pozici.

URBANISMUS A GEOMETRIE

Zrušením průjezdné ulice podél severní strany náměstí a změnou trasy spojnice Opletalovy ulice s hlavní silnicí se vytvoří rozsáhlé bezpečné plochy pro pěší pohyb. Před restaurací U Rysů vznikne velkorysá plocha se dvěma lípami a průhledem na hlavní část náměstí, který je nyní znemožněn umístěním parkovacích stání.

Pro návrh je dále důležitá osa Opletalovy ulice, ve které je zasazen kaštan – Aesculus hippocastanum – orientační bod a rozcestník na náměstí. Osa nové spojnice bytového komplexu Pod lipami  a podélná osa náměstí se kříží v místě, kam je přemístěna kašna.

Ostatní prvky prostoru jsou rozmístěny volně bez vazby na osové schéma.

Mlatový podklad, ve kterém je vysazen háj, i brdy překračují hlavní silnici a potlačují tím její dominanci.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní silnice protínající náměstí zůstane ve své trajektorii. Náměstí přestane být objízdné a bude umožněno odbočení pouze do Opletalovy ulice, která bude jednosměrná od náměstí krále Jiřího z Poděbrad na Palackého náměstí.

Jednosměrná bude i ulice Legií, směrem na náměstí. Tyto úpravy zklidní dopravu na náměstí a zjednoduší dopravní provoz.

Autobusové linky nebudou objíždět celé náměstí, ale budou mít zastávku přímo na hlavní silnici. Návrat autobusů bude kolem železničního nádraží, kde bude druhá zastávka přímo na přestupu na železniční dopravu.

Předpokládáme snížení rychlosti při průjezdu náměstím na 30km/hod.

Dopravní obslužnost severní strany náměstí bude přes pěší zónu na povolení pro lidi s trvalým bydlištěm v domech.

Doprava v klidu

Uvolňujeme prostor náměstí přesunem parkovacích kapacit do nejbližších vhodných lokalit.

Na náměstí samém zůstane řada stání při jižní straně aleje v blízkosti obchodů a radnice (P2 – 9 stání) a druhá řada ve spojce do Opletalovy ulice (P1 – 7 stání). Na severní straně náměstí je zachováno minimum stání (P5 – 6 stání) pouze na povolení.

V Opletalově ulici bude jednostranné parkování o celkové kapacitě 20 stání (P4) a v ulici Legií bude 7 stání (P3).

Nové parkovací plochy jsou navrženy za zámečkem (P6 – 12 stání).

Obnovou ulice Pod lipami dojde k dostatečné rezervě parkovací kapacit na vhodném místě mezi nádražím a náměstím (P7 – odhadovaný počet 60 stání).

PĚŠÍ POHYB

Popsané dopravní úpravy umožní vnímat náměstí jako místo pro volný pěší pohyb. Nejsou určeny žádné pěší trasy, lidé se svobodně pohybují po ploše, sedají na zatravněné brdy nebo na volně rozmístěné přenosné židle. Scházejí se v hájku, aby si zahráli pétanque nebo šachy. Užívají si pobyt na náměstí, protože ho vnímají jako prostor připravený na pobyt a různé aktivity. Přechod přes hlavní silnici je po pěti přechodech, silnice je oproti současnému stavu pro pěší propustnější.

Pobyt na náměstí je předpokládán v běžném režimu a poté v režimu trhů a slavností.

Běžný režim předpokládá koncentraci lidí na zahrádkách restaurací, v háji na mlatu a na mobilních židlích volně po prostoru náměstí.

Režim trhů a slavností počítá s využitím západní strany náměstí, s postavením pódia a rozestavěním stánků. Organizace prostoru bude podřízena potřebám konkrétní akce, což umožní variabilní prostor bez překážek. Paralelně je využíván háj.

V obou případech hraje důležitou roli kašna mezi brdy, kam budou lidé přirozeně směřovat.

DLAŽBA A MATERIÁLY

Základ dlažebního koberce – hlavní plocha – tvoří nepravidelně lámaný šedohnědý drabovský křemenec – lokální kámen vhodný pro dláždění.

Navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými kostkami v řádkové vazbě, shodně jako nové Palackého náměstí.

Význam kamene zdůrazňujeme omezením vodorovného dopravního značení nátěrem a v některých místech ho nahrazujeme vkládanými kovovými elementy (dělení parkovacích stání).

Hlavní Pražská ulice, která přetíná náměstí, má asfaltový povrch, který se lokálně změní na žulové kostky. Průjezd přes kostky je mezi dvěma přechody a zpomalí zde automaticky rychlost dopravy.

Kromě ploch, které jsou osázené, se pracuje ještě s mlatovým povrchem v háječku a velkoformátovým kamenem, který tvoří podstavu pomníku.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, OSVĚTLENÍ

Lavičky jsou použity stejné jako na Palackého náměstí aby byly ve městě sjedoceny druhy.

Dále je použit mobilní sedací nábytek a moderní jednoduchý městský mobiliář (lampy, koše, stojany na kola).

Speciálním druhem mobiliáře jsou průhledová okénka navržená přímo pro Řevnice. Okének je osm a budou stát na vybraných místech a orientována tak, aby se v nich zobrazovaly pro město důležité domy (1-kostel, 2-fara,

3,4–dominikánské domy, 5-radnice, 6-zámeček, 7-statky na západní frontě náměstí a 8-virtuální zobrazení bývalé školy uprostřed náměstí).

Osvětlení hlavní silnice využívá přibližně současných pozic lamp, osazeny budou jiné typy.

NOVÉ ELEMENTY

Kašna po prodělaných úpravách nemá odpovídající hodnotu. Její pozice v centru klasicistně střižené parkové úpravy přestane mít po změnění geometrie parku smysl. Uvolňujeme prostor kolem kašny pro variabilní použití náměstí (trhy, slavnosti a podobně). Kašna je přemístěna naproti ústí Corsa Pod lipami. Tvoří ji jednoduchá kruhová ocelová skruž s nerezovým dnem.

Přesunut je rovněž pomník padlým, jehož pozice je na příliš rušném místě a postrácí pietní rozměr. Nové místo nacházíme před vstupem ke kostelu, stranou běžnému provozu na náměstí. Samotný pomník po odstranění reliéfů neshledáváme tak přínosným, aby byl zachován a navrhujeme soudobé pojednání.

Orientační předlohou pro oba nové kusy se stala díla Václava Cíglera. Pro návrh před realizací předpokládáme spolupráci se sochařem.

ZELEŇ

Hlavní silnice je lemována lipovou alejí. Rozteč stromů je přizpůsobena rastru šikmých parkovacích míst při okraji silnice.

Naproti Modrému domečku je háj okrasných jabloní Malus ‚Evereste‘ zasazených do mlatového podkladu.

Na nejvyšším brdu je vzrostlý solitérní strom. Druhově bude použit kaštan – Aesculus hippocastanum. Ostatní brdy jsou porostlé flórou brdské oblasti, vřesem nebo trávou. Brdy nejblíže k restauracím budou porostlé místními kvetoucími druhy.

Současné stromy budou ponechány v aleji na vhodných pozicích, v kolizních místech a v místech potřebných volných ploch budou odstraněny.

BILANCE

Plocha náměstí 9954m2, z toho: komunikace 1650m2 (16,6%), zeleň se zápočtem korun stromů a  mlatová plocha 1785m2 (17,93%), hlavní dlážděná plocha 7147m2 (71,8%).

Městký mobiliář počty: lavičky 24ks, volné židle 40ks, stojany na kola 4ks (celkem 32 kol), koše 8ks, pítka 2ks průhledová okénka 8ks.

ODHAD NÁKLADŮ

Demontáž a odvoz současného městského mobiliáře, zastávky, kašny, pomníku………………………………………………………………………………………… 260.000,- Kč

Realizace dlážněných ploch…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.800.000,- Kč

Realizace mlatové plochy a porostlých ploch…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 900.000,- Kč

Dodávka a montáž nového městského mobiliáře………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 480.000,- Kč

Nová zeleň………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 600.000,- Kč

Úprava sítí………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800.000,- Kč

Realizace nové kašny……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 300.000,- Kč

Realizace nového pomníku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250.000,- Kč

Celkem bez DPH…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.390.000,- Kč

 

ANOTACE PRO KATALOG

Návrh revitalizace náměstí těží z charakteru Řevnic – letoviska, jenž je bránou do Brdských hřebenů. Krásy okolní krajiny jsou do náměstí promítnuty v podobě pahorků, zatravněných nebo porostlých nízkou květenou. Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů. Protipólem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu. Návštěvník Řevnic má možnost volného a bezpečného pohybu po náměstí, odpočinku ve stinném háji nebo pozorování okolí z deseti „brdských osmistovek“. Důležitými elementy návrhu jsou kašna, pomník obětem války v nové moderní podobě a kaštan s rozcestníkem, rostoucí z největší pahorku. Doprava je zredukována, přednost mají pěší. Náměstí je vydlážděno lokálním nepravidelně lámaným šedohnědým drabovským křemenecem, navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými kostkami.

 

 

KONCEPT ŘEŠENÍ

Řevnice jsou bránou do Brd, letoviskem v blízkosti hlavního města. Důležitými pocity jsou odpočinek, zpomalení tempa, uvolněnost a přirozenost. Uvolněným projevem se vyznačuje i vlastní návrh. Místo přísné geometrické abstrakce je zvolena volná výtvarná forma, která vychází z ruční skicy.

Protože jsou Řevnice zahradním městem obklopeném téměř nedotčenou přírodou, je logické, aby náměstí tvořilo protipól všudypřítomné bujné zeleni. Proto redukujeme parkové plochy na náměstí a ponecháváme volné dlážděné prostranství doplněné symbolickými odkazy na brdské vrchy.

Brdy – vrcholky – jsou rozprostřeny po ploše náměstí. Některé se stromy, jiné jen porostlé nízkou květenou, některé porostlé trávou. Jejich počet odkazuje na deset brdských osmistovek.

Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů v západní nejširší části náměstí.

Doplňkem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu ve východní části náměstí, který poskytuje stín a určitou komornost.

Významným prvkem návrhu je dále kaštan s rozcestníkem, kašna a pomník v nové pozici.

URBANISMUS A GEOMETRIE

Zrušením průjezdné ulice podél severní strany náměstí a změnou trasy spojnice Opletalovy ulice s hlavní silnicí se vytvoří rozsáhlé bezpečné plochy pro pěší pohyb. Před restaurací U Rysů vznikne velkorysá plocha se dvěma lípami a průhledem na hlavní část náměstí, který je nyní znemožněn umístěním parkovacích stání.

Pro návrh je dále důležitá osa Opletalovy ulice, ve které je zasazen kaštan – Aesculus hippocastanum – orientační bod a rozcestník na náměstí. Osa nové spojnice bytového komplexu Pod lipami  a podélná osa náměstí se kříží v místě, kam je přemístěna kašna.

Ostatní prvky prostoru jsou rozmístěny volně bez vazby na osové schéma.

Mlatový podklad, ve kterém je vysazen háj, i brdy překračují hlavní silnici a potlačují tím její dominanci.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní silnice protínající náměstí zůstane ve své trajektorii. Náměstí přestane být objízdné a bude umožněno odbočení pouze do Opletalovy ulice, která bude jednosměrná od náměstí krále Jiřího z Poděbrad na Palackého náměstí.

Jednosměrná bude i ulice Legií, směrem na náměstí. Tyto úpravy zklidní dopravu na náměstí a zjednoduší dopravní provoz.

Autobusové linky nebudou objíždět celé náměstí, ale budou mít zastávku přímo na hlavní silnici. Návrat autobusů bude kolem železničního nádraží, kde bude druhá zastávka přímo na přestupu na železniční dopravu.

Předpokládáme snížení rychlosti při průjezdu náměstím na 30km/hod.

Dopravní obslužnost severní strany náměstí bude přes pěší zónu na povolení pro lidi s trvalým bydlištěm v domech.

Doprava v klidu

Uvolňujeme prostor náměstí přesunem parkovacích kapacit do nejbližších vhodných lokalit.

Na náměstí samém zůstane řada stání při jižní straně aleje v blízkosti obchodů a radnice (P2 – 9 stání) a druhá řada ve spojce do Opletalovy ulice (P1 – 7 stání). Na severní straně náměstí je zachováno minimum stání (P5 – 6 stání) pouze na povolení.

V Opletalově ulici bude jednostranné parkování o celkové kapacitě 20 stání (P4) a v ulici Legií bude 7 stání (P3).

Nové parkovací plochy jsou navrženy za zámečkem (P6 – 12 stání).

Obnovou ulice Pod lipami dojde k dostatečné rezervě parkovací kapacit na vhodném místě mezi nádražím a náměstím (P7 – odhadovaný počet 60 stání).

PĚŠÍ POHYB

Popsané dopravní úpravy umožní vnímat náměstí jako místo pro volný pěší pohyb. Nejsou určeny žádné pěší trasy, lidé se svobodně pohybují po ploše, sedají na zatravněné brdy nebo na volně rozmístěné přenosné židle. Scházejí se v hájku, aby si zahráli pétanque nebo šachy. Užívají si pobyt na náměstí, protože ho vnímají jako prostor připravený na pobyt a různé aktivity. Přechod přes hlavní silnici je po pěti přechodech, silnice je oproti současnému stavu pro pěší propustnější.

Pobyt na náměstí je předpokládán v běžném režimu a poté v režimu trhů a slavností.

Běžný režim předpokládá koncentraci lidí na zahrádkách restaurací, v háji na mlatu a na mobilních židlích volně po prostoru náměstí.

Režim trhů a slavností počítá s využitím západní strany náměstí, s postavením pódia a rozestavěním stánků. Organizace prostoru bude podřízena potřebám konkrétní akce, což umožní variabilní prostor bez překážek. Paralelně je využíván háj.

V obou případech hraje důležitou roli kašna mezi brdy, kam budou lidé přirozeně směřovat.

DLAŽBA A MATERIÁLY

Základ dlažebního koberce – hlavní plocha – tvoří nepravidelně lámaný šedohnědý drabovský křemenec – lokální kámen vhodný pro dláždění.

Navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými kostkami v řádkové vazbě, shodně jako nové Palackého náměstí.

Význam kamene zdůrazňujeme omezením vodorovného dopravního značení nátěrem a v některých místech ho nahrazujeme vkládanými kovovými elementy (dělení parkovacích stání).

Hlavní Pražská ulice, která přetíná náměstí, má asfaltový povrch, který se lokálně změní na žulové kostky. Průjezd přes kostky je mezi dvěma přechody a zpomalí zde automaticky rychlost dopravy.

Kromě ploch, které jsou osázené, se pracuje ještě s mlatovým povrchem v háječku a velkoformátovým kamenem, který tvoří podstavu pomníku.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, OSVĚTLENÍ

Lavičky jsou použity stejné jako na Palackého náměstí aby byly ve městě sjedoceny druhy.

Dále je použit mobilní sedací nábytek a moderní jednoduchý městský mobiliář (lampy, koše, stojany na kola).

Speciálním druhem mobiliáře jsou průhledová okénka navržená přímo pro Řevnice. Okének je osm a budou stát na vybraných místech a orientována tak, aby se v nich zobrazovaly pro město důležité domy (1-kostel, 2-fara,

3,4–dominikánské domy, 5-radnice, 6-zámeček, 7-statky na západní frontě náměstí a 8-virtuální zobrazení bývalé školy uprostřed náměstí).

Osvětlení hlavní silnice využívá přibližně současných pozic lamp, osazeny budou jiné typy.

NOVÉ ELEMENTY

Kašna po prodělaných úpravách nemá odpovídající hodnotu. Její pozice v centru klasicistně střižené parkové úpravy přestane mít po změnění geometrie parku smysl. Uvolňujeme prostor kolem kašny pro variabilní použití náměstí (trhy, slavnosti a podobně). Kašna je přemístěna naproti ústí Corsa Pod lipami. Tvoří ji jednoduchá kruhová ocelová skruž s nerezovým dnem.

Přesunut je rovněž pomník padlým, jehož pozice je na příliš rušném místě a postrácí pietní rozměr. Nové místo nacházíme před vstupem ke kostelu, stranou běžnému provozu na náměstí. Samotný pomník po odstranění reliéfů neshledáváme tak přínosným, aby byl zachován a navrhujeme soudobé pojednání.

Orientační předlohou pro oba nové kusy se stala díla Václava Cíglera. Pro návrh před realizací předpokládáme spolupráci se sochařem.

ZELEŇ

Hlavní silnice je lemována lipovou alejí. Rozteč stromů je přizpůsobena rastru šikmých parkovacích míst při okraji silnice.

Naproti Modrému domečku je háj okrasných jabloní Malus ‚Evereste‘ zasazených do mlatového podkladu.

Na nejvyšším brdu je vzrostlý solitérní strom. Druhově bude použit kaštan – Aesculus hippocastanum. Ostatní brdy jsou porostlé flórou brdské oblasti, vřesem nebo trávou. Brdy nejblíže k restauracím budou porostlé místními kvetoucími druhy.

Současné stromy budou ponechány v aleji na vhodných pozicích, v kolizních místech a v místech potřebných volných ploch budou odstraněny.

BILANCE

Plocha náměstí 9954m2, z toho: komunikace 1650m2 (16,6%), zeleň se zápočtem korun stromů a  mlatová plocha 1785m2 (17,93%), hlavní dlážděná plocha 7147m2 (71,8%).

Městký mobiliář počty: lavičky 24ks, volné židle 40ks, stojany na kola 4ks (celkem 32 kol), koše 8ks, pítka 2ks průhledová okénka 8ks.

ODHAD NÁKLADŮ

Demontáž a odvoz současného městského mobiliáře, zastávky, kašny, pomníku………………………………………………………………………………………… 260.000,- Kč

Realizace dlážněných ploch…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.800.000,- Kč

Realizace mlatové plochy a porostlých ploch…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 900.000,- Kč

Dodávka a montáž nového městského mobiliáře………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 480.000,- Kč

Nová zeleň………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 600.000,- Kč

Úprava sítí………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800.000,- Kč

Realizace nové kašny……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 300.000,- Kč

Realizace nového pomníku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250.000,- Kč

Celkem bez DPH…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.390.000,- Kč

 

ANOTACE PRO KATALOG

Návrh revitalizace náměstí těží z charakteru Řevnic – letoviska, jenž je bránou do Brdských hřebenů. Krásy okolní krajiny jsou do náměstí promítnuty v podobě pahorků, zatravněných nebo porostlých nízkou květenou. Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů. Protipólem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu. Návštěvník Řevnic má možnost volného a bezpečného pohybu po náměstí, odpočinku ve stinném háji nebo pozorování okolí z deseti „brdských osmistovek“. Důležitými elementy návrhu jsou kašna, pomník obětem války v nové moderní podobě a kaštan s rozcestníkem, rostoucí z největší pahorku. Doprava je zredukována, přednost mají pěší. Náměstí je vydlážděno lokálním nepravidelně lámaným šedohnědým drabovským křemenecem, navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými kostkami.