Archilab | Úpravy rodinného domu v Dolních Měcholupech

Úpravy rodinného domu v Dolních Měcholupech

ZADÁNÍ
Zadáním je návrh opláštění stavby kontaktním zateplovacím systémem a úprava dotčených prvků (balkon, zastřešení před garáží, parapety, zábradlí, komínové těleso, okapové chodníčky, schody u vchodu, atd.)
Další řešenou částí je přístavba chlívků, jejich nové využití a návrh pochozí plochy.
Jako doplněk hlavní části návrhu je navržena nová podoba oplocení do ulice.
Dispoziční úpravy hlavní části rodinného domu nejsou součástí studie.

SOUČASNÝ STAV – ANALÝZA PROBLÉMŮ
Obvodové stěny a střecha tepelně neodpovídají současným energetickým požadavkům na stavby. Na obvodových stěnách v úrovni atik dále dochází k degradaci konstrukcí způsobené vlhkostí.
Na střeše byla provedena sonda, která odhalila, že skladba střechy neodpovídá projektu stavby a neodpovídá ani technickým požadavkům na střešní konstrukci.
Zjistilo se, že celý prostor mezi stropními panely a pochází vrstvou je vyplněn pískovým zásypem, který je prosáklý vodou. Ta namáčí stěny po obvodě stavby.
Skutečnost, že voda neproniká do interiéru, je spíš náhoda a zatékání spárami mezi stropními panely se dá v budoucnu očekávat.
Vodou nasáklé souvrství střechy má téměř nulové tepelně izolační schopnosti. Podstatná část nákladů na vytápění je vynaložena marně, neboť teplo unikne bez významnějších překážek skrz konstrukci střechy.
Technický stav střechy je přímou příčinou stavebních poruch na obvodových zdech a významným rizikovým faktorem stavby.
Bez kompletní rekonstrukce souvrství střechy až na nosnou konstrukci stropu není možné střechu opravit a ani provést zateplení obvodových stěn, protože by byly stále poškozovány vodou vadné střechy.
Obdobná situace je se zastřešením chlívků.
V obvodových zdech jsou osazena relativně nová plastová okna, která nebudou měněna, jen u nich dojde k osazení nových parapetů.
Rošířením obrysu stavby o zateplení dojde ke kolizím v místě styku s terénem (nutnost posunutí okapních chodníků). Dále dojde ke kolizi se vstupními dveřmi, která bude řešena použitím výkonějšího izolantu na příslušné stěně.
Stříška nad vjezdem do garáže bude nově zhotovena a připevněna jiným způsobem ke konstrukci domu.
Stavební otvor pro vrata garáže bude rozšířen, aby svými parametry vyhovoval osazení automatického zavírání dveří.
Komínové těleso přistavěné u jihozápadního rohu domu, je v havarijním stavu. Chybějícím obkladem do konstrukce komínu zatéka, keramický materiál degraduje. Krbové těleso, které je součástí komína nebude v budoucnu využíváno.

KONCEPCE ŘEŠENÍ
Chlívky (nebo přístavba), které nyní slouží spíš jako sklady, budou mít novou užitnou funkci. Budou rozděleny na tři části. První bude využívána jako kotelna a sklad sportovních potřeb. Druhá část bude obsahovat saunu se sprchou a toaletou a bude průchozí do třetí závěrečné části, ve které bude samostatná obytná buňka, která může sloužit například pro návštěvy.
Se změnou využití dojde k úpravě stavebních otvorů. Menší okna budou zrušena a nahrazena jedním velkým prosklením v obytné části. Kromě něj budou ve stěně další dvoje dveře s prosklením, kterými dovnitř bude pronikat denní světlo.
Střecha přístavby bude používána jako jídelní terasa s přístupem z bytu v 2. NP. Terasa bude mít prkennou palubu a jednoduchou konstrukci z ocelových tyčí, která ponese plátěné zastínění. Při styku se sousedním domem bude hranice částečně opatřena zábranou z pororoštů, která bude popnuta popínavými rostlinami. To zabrání nechtěnému kontaktu se sousedy v místě nově plánovaného vstupu v sousedním domě.
Aby se zvýšila atraktivita terasy a zlepšilo její propojení se zahradou, je v zadní části navrženo ocelové schodiště, které vede na dřevěnou palubu pod terasou.
Na této spodní palubě může probíhat příprava jídla při zahradních slavnostech. Z toho důvodu je mezi velkým oknem a sousedními dveřmi na čelní stěně přístavby navržen pult s dřezem a přívodem vody. Nad touto venkovní „kuchyní“ je navržena markýza pro ochranu před sluncem a deštěm.
Nové řešení přístavby a venkovních prostor umožní mnohotvárnější užívání.
Ze strany od ulice je navrženo navé zastřešení před garáží, které umožní nakládání a vykládání auta v krytém prostoru. Zastřešení je vybaveno osvětlením v podhledu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Po provedení tepelných výpočtů bylo zjištěno, že je vhodné dům doplnit o tepelnou izolaci, která odpovídá 15cm eps (bílého polystyrénu).
Taková vrsta prohloubí ostění oken a zredukuje množství slunečních paprsků, které mohou okny dopadat do obytných místností. Tato situace je nejzávažnější na severozápadní straně, kde je řešena návrhem zešikmených ploch v zateplení, které zlepší oslunění.
Zateplení přístavby může být realizováno v menší tloušťce 100mm.
Na střeše bude použita tepelná izolace o minimální tloušťce 200mm u vpusti. Hydroizolační vrstva bude tvořena fólií PVC s ochranou proti UV záření. Spádování střechy zůstane zachováno do centrální vpusti.
Chybějící zábradlí budou nahrazena pororoštovými dílci a ze stejného mateiálu bude proveden i podhled balkónu. V dutině nad podhledem bude instalováno osvětlení prostoru pod balkónem.
V plotu jsou osazeny nové výplně z pororoštu, je navržena nová branka a brána ve stejném materiálu. Brána by měla mít automatické otevírání stejně jako vrata garáže.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Omítka na zateplovacím systému je lehce strukturovaná, odstín světle šedý s krémovým nádechem.
Soklová část fasády bude upravena hlazenou jemnou omítkou cementového odstínu, která nahradí současný keramický obklad gabřincem. Výška soklu je upravena tak, aby navazovala na výšku parapetu okna na severovýchodní fasádě.
Šikmé plochy u oken jsou rovněž omítané, bíle natírané, mají hladký lesklý vzhled připomínající materiál oken. Barevné sjednocení
Veškeré kovové prvky (konstřukční části i oplechování a výplně) jsou ocelové se zinkovou povrchovou úpravou proti korozi.
Chodníčky kolem domu mohou být vyskládané ze současných betonových šablon s vymývanými kamínky nebo budou provedeny z nové dlažby.