situace
situace
schwarzplan
schwarzplan
přízemí
přízemí
1. patro
1. patro
pohled ze dvora
pohled ze dvora
pohled ze zahrady
pohled ze zahrady
řez
řez
ZADÁNÍ
Zadáním je navrhnout využití pozemku a budov na něm s přihlédnutím k poloze cyklostezky.
SOUČASNÝ STAV - ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavním problémem, který je třeba překonat, je změna územního plánu a vyřešení majetkových poměrů.
Podle územního plánu pozemky leží v ploše ZP. V současné době probíhá proces změny Úpn na základě žádosti o přeřazení plochy a SP. Přeřazení umožní záměr realizovat v zamýšleném rozsahu.
Majetkově se jedná o celek, který je složen z pěti pozemků s tímto vlastnickým rozložením:
Pozemky 434/1,434/2
Vlastnické právo pro: Circus Dogs, s.r.o.
Pozemek 437/3, 437/23, 1934/2
Vlastnické právo pro: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, správa svěřená: Městská část Praha 9
V současné době probíhají jednání o odkupu nebo užívání pozemků.
KONCEPCE - MAKRO POHLED
Po břehu Rokytky vede cyklistická stezka A26, která se po 3km napojuje na mezinárodně významnou cyklotrasu EuroVelo 7 spojující norský Nordkapp a ostrovní stát Maltu.
V blízkosti této významné trasy, přibližně v polovině její celkové délky 7409km, a v centru Prahy, jedné z nejkrásnějších zastávek na celé trase, leží ladem pozemek, který je předmětem této studie. Navrhujeme jeho vzkříšení vybudováním cyklistického centra, které bude obsahovat občerstvení, klubovnu, promítací plochu pro projekci cyklisticky zaměřených dokumentů, opravnu a prodejnu kol a také několik malých pokojů pro přespání cyklonomádů.
KONCEPCE - MIKRO POHLED
Jakkoliv má záměr vazbu na mezinárodně významnou cyklotrasu, běžné provozování cyklosféry bude mít druhou výrazně lokální významovou vrstvu. Bude sloužit místním jako oáza v parkovém prostředí, kde se mohou občerstvit, setkat se v bezpečném chráněném atriu, které vzniká mezi navrženými stavbami.
URBANISMUS
Pozemek je nyní z velké části nevyužíván, je zastavěn chátrajícími stavbami, pouze jedna z budov byla opravena. Stávající konfigurace staveb je v návrhu zohledněna. Opravená budova Red Point s přilehlým domkem a hala ve snížené pozici zůstávají bez půdorysných změn. Další stavby, které jsou rozpadlé, se nahrazují stavbami s podobnými půdorysnými stopami.
Mezi stavbami vzniká vnitřní prostranství, které je v denní době průchozí. Nově je navrženo přímé propojení tohoto prostoru s cyklostezkou a na druhé straně ponechaný současný vstup na komunikaci před nový mostek přes Rokytku.
Centrum budou užívat cyklisté, kteří mají na pozemku dostatečný prostor pro parkování kol. Doprava auty se nepředpokládá, je v rozporu s konceptem. Uživatelé ze sousedství budou docházet pěšky.
ARCHITEKTURA
Architektonicky nová stavba vychází částečně z charakteru zrekonstruované hrázděné stavby Red Point. Vnější výraz je charakteristický pultovými střechami a rastrem polí. Od hrázděného domu se nová stavba odlišuje absencí diagonálních zavětrovacích prvků, ale společná je materiálová a barevná skladba, tedy tmavá dřevěná osnova s bílými výplněmi. Stavba má výraz pavilonu v parku. Bude zde umístěno občerstvení, klubovna, vnější krytý prostor pro projekce a pokoje cyklonomádů. Vnější krytý prostor bude průchozí do zadní části pozemku, který navazuje na stávající víceúčelové hřiště.
Pokoje cyklonomádů jsou umístěné v patře, přístupné venkovním schodištěm a pavlačí. Z pavlače je možné sledovat projekce a život v atriu. Okna pokojů jsou orientovány k jihu směrem k víceúčelovému hřišti.
Stávající hala bude opravena a opatřena prosklenou sedlovou střechou stejného tvaru jako nyní. V hale bude opravna, prodejna a půjčovna kol.
Malý domek přilepený na hrázděnou stavbu bude opraven, uvnitř vznikne sociální zázemí centra.
Důležitým aspektem návrhu je recyklace materiálu současných budov: zděný komín a fragmenty stěn budou použity na dlážnění prostranství. Mezi budovou Red Pointu a novou stavbou bude také vnitřní zahrádka. Na ní budou mimo jiné pěstovány bylinky, které se využijí v provozu občerstvení.
BILANCE PLOCH
obestavěná plocha: cyklocentrum 173,34m², servis kol 85,77m², toalety 31,37m²,
Redpoint 89,24m²
obestavěný prostor: cyklocentrum 780,42m³, servis kol 169,45m³, toalety 78m³,
Redpoint 312,34m³
plocha restaurace: 76,9m²
plocha zázemí restaurace: 28,5m² (kuchyň) 21,5m² (zázemí)
plocha ubytování: 83,14m²
plocha klubovny: 41,92m²
zastřešená plocha: 93,76m²
zpevněná plocha: 475,73m²
zatravněná plocha 237,27m²

Cyklosféra Rokytka
Praha, Vysočany
studie 2016
autoři: Martin Řežábek, Eva Štouračová

You may also like

Back to Top