situace
situace
schwarzplan
schwarzplan
funkční využití náměstí
funkční využití náměstí
REVITALIZACE NEDVĚDOVA NÁMĚSTÍ
Zadáním je proměna veřejného prostranství Nedvědova náměstí v Praze
Řešené území je ohraničené chodníky kolem parku (ty již jsou součástí prostoru komunikace a budou řešeny v rámci navazujícího projektu).
Zadání studie spočívalo na participaci veřejnosti, ze které má vyplynout vhodná náplň pro urbanisticko-architektonické řešení.
SOUČASNÝ STAV, ANALÝZA PROBLÉMŮ
Budova školy uvnitř řešeného území a budova školy nad náměstím jsou využívány týmiž žáky a učiteli. Důsledkem toho je přecházení přes ulici a park mezi vyučovacími hodinami. Sousední budova nad náměstím je mateřská škola, jejíž těsné sousedství s ulicí je také problematické. Slabou záplatou jsou retardéry podél přechodu pro chodce.
Budova školy uvnitř řešeného území byla v nedálné době opravena, pod úrovní terénu byla vložena nopová fólie a terén upraven zpět. Na několika místech je nové souvrství propadlé, což může souviset s nedostatečným zhutněním zeminy nebo zatékáním vody a vymíláním podkladu. V každém případě jsou na dláždění viditelné poruchy, které novým pojednáním prostranství budou opraveny.
Nyní je před školou poměrně nedůstojný širší asfaltový chodník o šířce pouhých 6,7m. Chodník je zakončený ocelovým zprohýbaným zábradlím, za nímž je hradba přerostlých křoví. Od školy tedy není vidět do parku a na protilehlou budovu vodárny.
Ukrytá mezi přerostlými keři, stojí socha – pomník hrdinům z 1. Světové války. o její existenci neví velká část místních obyvatel.
Prostor náměstí nyní neplní funkci náměstí, jde vlastně o park bez shromažďovací možnosti.
Park není pojednán ani jako rekreační. Jakkoliv jsou krásné vzrostlé stromy, příležitost zde pobýt je omezená na dětské hřiště, které slouží pouze malým dětem.
Park je rozdělený na čtyři díly. Levý horní při pohledu od Podolské ulice je zastavěn školní budovou, v pravém horním dílu je umístěné malé dětské hřiště. Spodní polovina parku je tvořena travnatými plochami se vzrostlými i nově dosazenými stromy. Používána je převážně pro venčení psů.
V pravé spodní čtvrtině je pítko. Další mobiliář tvoří lavičky s nohami s dračími dekoracemi nebo betonovými podnožemi.
Povrchy prostranství tvoří nesourodá, málo kvalitní směs asfaltu a zámkové dlažby.
PARTICIPACE VEŘEJNOSTI
Před zahájením práce na architektonické studii byla prováděna participace veřejnosti v několika úrovních. Byl sestaven anketní lístek, který byl prostřednictvím České Pošty rozeslán do 500 domácností na náměstí a v jeho nejbližším okolí. Dosah této korespondenční akce je při průměrném obsazení bytu 3 osobami 1500 obyvatel. Dále byl anketní lístek k dispozici na akci Zažít Podolí jinak na stánku, kde ho rozdával zástupce městské části. Třetí cestou byla mailová korespondence prostřednictvím maillistu radnice MČ Praha 4. Paralelně s textovým výstupem byli požádáni žáci prostřednictvím pana ředitele, aby sami výtvarnou formou poskytli náměty na úpravu veřejného prostranství. Děti zpracovaly své představy na předem připravené plakáty pro dokreslení.
Sesbírané anketní lístky a kresby byly roztříděné a vyhodnocené.
Z odpovědí vyplynulo, že v místě nejvíce chybí lavičky a vybavení na hraní pro děti. Třetí nejčastější požadavek byl na instalaci vodního prvku.
Naopak za negativní jevy byly označeny psí exkrementy a množství a pohyb aut.
Naprostá většina respondentů oceňuje vzrostlé stromy a dětské hřiště.
Děti jako častou potřebu zmiňují lavičky, stolky, wi-fi hotspot, nabíjecí místo pro elektronické přístroje, sítě a často též vodní prvek (ačkoliv v nerealistické formě potoka a podobně)
Polovina z dotázaných nemá ponětí o tom, že na náměstí stojí pomník, což svědčí o jeho špatném zapojení do prostředí.
NÁVRH
Návrh předpokládá realizaci ve třech etapách (funkčních částech), viz výkresová část.
Jedná se o předškolí, klidový park, herní park a chodníky po obvodu náměsí.
předškolí
Základní část proměny náměstí, 1. Etapa.
Historizující budova školy působí monumentálně a její sebevědomý výraz je v přímém protikladu s prostorem, který před ní chybí.
Navrhujeme tedy nový předprostor školy, zpevněnou plochu, která se prolíná s parkem.
Základní rozměr plochy je definován vzdáleností mezi rizality budovy školy.
Tuto vzdálenost (21,5m) přenášíme kolmo do parku, čímž vzniká základní čtvercový rámec o ploše 460m2. Přibližně uprostřed plochy se ocitá pomník.
Ačkoliv v nové pozici by pomník konečně vynikl, navrhujeme jeho přemístění na klidnější místo na náměstí, a sice do pravé dolní čtvrtiny do stínu vzrostlých stromů.
Návrh je však funkční i po dobu, kdy bude socha na současném místě. Po přesunu sochy navrhujeme na její místo osadit drobný vodní prvek – pítko s vodní hladinou.
Plocha prostranství je doplněna protilehlými lehkými ocelovými pergolami, jejichž rytmus volně navazuje na neoklasicistní pojednání vodárny.
Prostranství má sloužit různým aktivitám:
- výuka pod širým nebem
- pořádání školních akcí pro veřejnost (výstavy, koncerty, divadlo, promítání)
- vyhlašování soutěží, medailové ceremoniály
- konání sezónních trhů (Vánoce, Velikonoce, atd.)
- pravidelné trhy potravin, květin
PERGOLY
Stavby pergol jsou částečně zastřešené, jsou pod nimi umístěné stolky a sedátka ve formě dubových hranolů. Na jedné z pergol je umístěný fotovoltaický panel, který dodává energii do akumulační baterie ve stolku. Stolek je vybaven zásuvkami pro nabíjení zařízení. Po vybití akumulátoru je nabíjení nefunkční. Jedná se o ostrovní elektrické zařízení se symbolickou edukativní rovinou o přeměně solární energie na elektrickou a vyčerpatelnosti energie obecně.
VODNÍ PRVEK
Škola je právem hrdá na plaveckou výchovu svých žáků. Vzdáváme poctu této úspěšné části školního vzdělání a navrhujeme vodní prvek ve formě abstrahovaného bazénu.
Jedná se o hranol s povrchem z leštěného terazza. Vedle samostatně stojí kovový výtok vody, který na pokyn vodu spustí na vrchol hranolu. Zde je mělká prohlubeň a voda symbolicky naplňuje prostor o proporcích jedné plavecké dráhy.
Voda je pitná přivedená z nedaleké pozice současného pítka.
PAMĚTNÍ DESKA
Na čelní fasádu budovy ZŠ č.p. 140, bude umístěna pamětní tabule MUDr. Miloše Nedvěda, docenta Karlovy university popraveného nacisty v koncentračním táboře, podle kterého je náměstí pojmenováno.
KLIDOVÝ PARK
Jedná se o spodní pravou čtvrtinu náměstí se vzrostlými stromy. Do této části navrhujeme přemístit pomník. Pomník bude v trávě v ostrovní pozici bez zpevněného přístupu. Vedle pomníku je symbolicky zasazen keř šeříku.
Mezi vzrostlé stromy jsou napnuty dvě hamaky ve výšce 1m nad zemí. Zde je možné si lehnout a odpočinout si ve stínu, přečíst knížku. Lavičky po obvodě této části, které jsou nyní otočeny zády k parku rušíme a nahrazujeme je novým mobiliářem na vhodnějších pozicích.
HERNÍ PARK
2. nezávislá etapa, drobná úprava současného stavu a doplnění herních prvků.
Horní pravá část náměstí již nyní slouží jako herní prostor. Štěrkový povrch je ale prorostlý trávou a hřiště slouží jen pro nejmenší děti.
Rozšiřujeme mlatový povrch do maximální plochy se zachováním zatravněného lemu po obvodu. Plochy ve svahu jsou dlážděné. Po obvodu je nově založená květnatá louka, která vytváří přirozenou bariéru mezi vnitřním prostorem parku a přilehlou komunikací.
Jednotlivé herní prvky nenavrhujeme, předpokládáme ale rozšíření atrakcí i pro větší děti. Hřiště pro seniory je vybudováno v blízkosti, zde nebude doublováno.
MĚSTKÝ MOBILIÁŘ
Navrhujeme místo současných laviček dubové stoličky připevněné do země. Stoličky v herním parku mají opěradla, aby pohodlně sloužily rodičům i prarodičům dohlížejícím na děti hrající si na hřišti. Mimo herní park jsou stoličky bez opěradel. Stoličky jsou sdružené do skupin o různých počtech. Každý by si měl umět najít svoji oblíbenou polohu a skupinu podle počtu. Některé jsou umístěné pod střechou jiné pod širým nebem. Výjimkou mezi stoličkami je jedna lavička umístěná naproti horní budově školy, kde mohou rodiče odpočívat při vyzvedávání dětí ze školy.
POVRCHY A MATERIÁLY
Cesty jsou dlážděné z žulových kostek tmavé barvy. Toto pojednání platí pro chodníky lemující náměstí a na ně navazující cesty. Podoba dláždění bude vycházet z žulové dlažby užívané v místě (Podolská a Sinkulova ulice), vazba bude tedy řádková a podél obrubníku k silnici bude zvýrazňující bordura z jedné řady bílých kostek.
Rozhraní mezi dlažbou a trávníkem bude tvořit ocelový plech zapuštěný do úrovně terénu. Tradiční obrubníky nebudou použity.
Prostor pro hry má mlatový povrch okrové barvy.
Předprostor školy je vydlážděn z betonových dlaždic čtvercového formáty v kombinaci se zatravňovacími dlaždicemi typu Escofet Cliff (čtvercové pochozí plochy).
BAREVNOST
Žulové kostky jsou tmavě šedé, bordura bílá. Dlažba většího formátu před školou má cementové zbarvení.
Pergoly jsou opatřeny komaxitem se strukturovaným povrchem v antracitové barvě. Plné střechy mají stejnou barevnost, laťování v otevřených polích je dřevěné.
Stoličky nejsou natírány krycí barvou a mají dřevěný vzhled.
ZELEŇ
Ve všech částech parku jsou vzrostlé stromy částečně doplněné o nově vysazené stromy. Nezbývá tu tedy mnoho prostoru pro nové výsadby
V prostoru před školou jsou skoro samé třešně – různé druhy a také jedna jedlička. V sousedící části parku rostou s velkými lípami zajímavě barevně kvetoucí americké kaštany čerstvě vysazený javor s červenými listy a ve čtverci se hřištěm jsou také velké lípy v kombinaci s modře kvetoucími pavlovniemi.
Z důvodu zpřehlednění prostoru před školou odstraňujeme nepravidelný keřový pás z cca 3 m vysokých zimolezů tatarských, který fyzicky i opticky zbytečně odděluje školu od parku. Ze stejného důvodu neponecháváme ani vzrostlé tisy a převislou břízu, které rostou těsně kolem pomníku. Všechny stromy zachováváme, jen stromovitě působící bezinku před školou kácíme, protože není v dobrém stavu.
Do nově vytvořeného otevřeného prostoru před školou navrhujeme 3 nové stromy - do tohoto čtverce zapadající okrasné třešně, které budou alejové- podchodné a budou poskytovat příjemný stín. Tyto třešně (Prunus avium ´Plena´) na jaře bíle kvetu, neplodí a na podzim se barví do oranžova.
K několika sloupkům nových pergol budou vysazeny bíle kvetoucí popínavé rostliny (vistárie, plamének), které až dorostou nahoru budou vytvářet stín i tam, kde pergoly nejsou zastřešené.
Osázení pergol
V novém prostranství se prolíná zadlážděná plocha s plochami zeleně, které jsou zde zastoupeny ve formě stříhaného trávníku v zatravňovacích dlažbě anebo ve vyšší formě jako menší rabátka s okrasnými trávami. Trávy jsou velmi efektní právě na konci léta a na podzim a dále i v uschlém stavu přes zimu. Pro jarní efekt jsou tyto záhony doplněny brzy kvetoucími cibulovinami (Narcisy, krokusy).
V třetím čtverci – po obvodu hracího mlatu bude vytvořen nesekaný pás květnaté louky, který nenásilně vytvoří předěl mezi ulicemi a parkem. Louka se udržuje sekáním 2-3x v roce a svými květy poskytuje pastvu hmyzu a v suchých obdobích je déle zelená. Porost dosáhne průměrně výšky 50 cm a tak bude prostor stále přehledný.
REVITALIZACE OBJÍZDNÉ KOMUNIKACE
Následovat by měla revitalizace objízdné ulice pojmenované Nedvědovo náměstí.
Tato část návrhu není obsahem zadání, ale předpokládáme, že by se zklidnila doprava a upravilo parkování v klidu. Komunikace by se měla přeměnit v jakousi pěší zónu a vnitřní prostor parku by expandoval k domům po obvodě, čímž by se přiblížil více svému pojmenování „náměstí“.

Revitalizace Nedvědova náměstí
Praha Podolí
2018
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top