situace
situace
schemata
schemata
řez
řez
zlatá cesta - schema
zlatá cesta - schema
 KONCEPCE ŘEŠENÍ – NÁMĚSTÍ PRO POBYT
Prostor před domy významně rozšiřujeme a propojujeme s loubím. Domy i návštěvníci se osvobozují ze sevření dopravou. Domy získávají na významu a kráse.Jednotlivé funkce budov jsou zastoupené odlišnými materiály, barevností a formáty dlažeb. Dlažby jsou skládané směrem od domů, zdůrazňují zvětšený předprostor budov, prolínají se a mísí. Abstraktní koberec dlažby souvisle pokrývá celé náměstí, sjednocuje ho. Proto prolíná i do ploch automobilové dopravy, kterou chceme v důležitosti upozadit a zvýraznit ostatní přirozené funkce náměstí. Respektujeme historické materiály i reliéf terénu. V tomto ohledu se návrh chová střídmě, neobsahuje efektové světelné prvky nebo extravagantní elementy. Dlažba plynule přechází do postranních ulic, kde se mísí s mnoha místními vzory.
Nová podoba náměstí zdůrazňuje význam svobodného pěšího pohybu. Redukujeme plošné potřeby dopravy, jízdní pruhy i parková stání.
Vytváříme místo, které je atraktivní pro zastavení a posezení na křižovatce významných tras – jak tomu vždy bylo a mělo být.
DOPRAVA
Silniční a tramvajové trasy jsou s menšími úpravami zachovány, protože alternativní řešení by způsobila nadměrné dopravní komplikace v širším okolí. Zůstává jednosměrná cesta přes horní část náměstí a v dolní části je sdružená automobilová a tramvajová doprava do jednoho pruhu. Totéž řešení již dnes funguje v navazujících úsecích. Předpokládáme řízení provozu automobilů světelnou signalizací na vjezdech do náměstí s ohledem na přítomnost tramvají a autobusů v zastávce. Stanoviště taxi služby je rozdělené do dvou míst mimo pohledová těžiště. Očekáváme snížení dopravní zátěže po dokončení tunelového komplexu Blanka.
V první etapě budou naproti Šternberskému paláci ještě ponechána požadovaná parkovací stání pro PS. V druhé etapě budou tato stání odstraněna a bude realizován stav prezentovaný na panelech.
PĚŠÍ POHYB
Rovina silnic je přizvednuta na úroveň pěších ploch. Dělení je vytyčeno sloupky. Redukce ploch automobilové dopravy v dolní části náměstí umožní přirozenější pěší pohyb po ploše a rovnoměrnější rozdělení tras kolem středové zástavby náměstí. Naproti Malostranské besedě na místě současného parkoviště je navržen pobytový prostor s lavičkami a novými platformami. Průchod mezi platformami směrem do Nerudovy ulice reflektuje historické umístění krámků. V horní části náměstí jsou navržené rozsáhlé plochy s lavičkami naproti kostelu sv. Mikuláše. Neprašovy sochy před Lichtenštejnským palácem jsou konečně viditelnými objekty, vracíme jim jejich význam a poselství. Severně od morového sloupu je navržen stinný háj, který skrývá provoz v Nerudově ulici.
NOVÉ ELEMENTY
Na koberci dlažby jsou položené kamenné platformy. Vodorovné plochy k sezení, pobytu, v jejichž okolí vyniká svažitý charakter náměstí. Před jižní fasádou profesního domu mají největší měřítko, umožňují konání drobných kulturních akcí. Další drobnější platformy jsou západně a východně od morového sloupu a v ústí do Mostecké ulice, kde vytváří rozcestí hlavních pěších tras k Hradu od Karlova mostu.
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, OSVĚTLENÍ
Je použit moderní jednoduchý městský mobiliář v kombinaci s dnes používanými plynovými lampami. Ty jsou rozmístěné po obvodu před loubím, zatímco nové prvky náměstí jsou osvětlené soudobě. Nasvícené od země jsou spodní lomené plochy platform a reflektory jsou namířeny také do korun stromů. Orientace lavic podporuje směr pěšího pohybu a současně poskytuje výhledy na významné budovy Malostranského náměstí a okolí.

Malostranského náměstí
Praha
2014
autoři: Martin Řežábek, Pavel Táborský, Klára Filaunová, Pavla Enochová

You may also like

Back to Top